Skip to content Skip to footer
ما چه ارزشی ایجاد می کنیم

دقت، شفافیت و تحویل
به موقع به کارفرمایان

خدمات مالی و مالیاتی، علاوه بر مبتنی بودن بر آخرین استانداردها و بخشنامه های مالیاتی کشور، نیاز دارند تا با دقت و تعهد انجام گردند. شرکت آرکا تلاش دارد تا این دو را با هم ادغام نماید و رضایت کارفرمایان مشاغل مختلف را بدست اورد.

ما به چه افتخار می کنیم

ما با تکیه بر کارشناسان زبده، پروژه های متعددی را با موفقیت به سرانجام رسانده ایم

خدمات تیم ما شامل ارائه مشاوره های مالیاتی و ارزش افزوده، خدمات اجرایی مالی و مالیاتی و خدمات مشاوره و اجرایی بیمه ای خواهد بود.

تعداد کارشناسان
8080
درصد رضایت
8080%
پروژه های خاتمه یافته
808080
مشتریان راضی
808080

our services

برای اطلاع یافتن از آخرین اخبار مالی و همچنین بخشنامه های مالیاتی، میتوانید مشترک خبرنامه تیم ما شوید

our press

برای اطلاع یافتن از آخرین اخبار مالی و همچنین بخشنامه های مالیاتی، میتوانید مشترک خبرنامه تیم ما شوید

ارتباط با ما